รมว.เกษตรฯ ลุยติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา รับข้อเรียกร้องจากพี่น้องในพื้นที่ หวังให้เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมว.เกษตรฯ ลุยติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา รับข้อเรียกร้องจากพี่น้องในพื้นที่ หวังให้เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

remove_red_eye-
        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา ตามพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีพื้นที่โครงการ 18,000 ไร่ มีความจุเก็บกัก 21.42 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีระบบส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลา ตามพระราชดำริ ทำให้สามารถจัดส่งน้ำให้แก่พื้นที่ราษฎร จำนวน 10,428 ครัวเรือน ประชากร 27,146 คน อีกทั้งยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมงานวิจัยเพื่อประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา, ศูนย์วิจัยสัตว์กีบเล็กมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด จังหวัดสงขลา และสามารถจัดหาน้ำสนับสนุนกิจการเพื่อความมั่นคง เช่น เรือนที่ประทับคลองหอยโข่ง กองบิน 56 และกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล
        นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนขาวจำนวน 150,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 15,000 ตัว ปลากระแห 15,000 ตัว ปลาสุลต่าน 15,000 ตัว และพันธุ์ปลากดเหลือง 5,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำคลองหลา เป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังแจกจุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 1,000 ซอง และพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงามให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,000 ตัว
        จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง ณ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งกรมชลประทานจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาดทำนบดิน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร สูง 53.00 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น และอาคารประกอบ โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 10.39 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 9,600 ไร่
        ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 8 รายด้วย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง