รมช.มนัญญา มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่จ.ตราด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.มนัญญา มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย ในพื้นที่จ.ตราด

remove_red_eye-
         นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตราด เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น 700 ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัย และพบปะให้กำลังใจเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด โดยจุดแรกเดินทางไปยังวัดเสนาณรงค์ ต.ปราณีต อ.เขาสมิง เพื่อมอบถุงยังชีพ พร้อมมอบชุดเมล็ดพันธุ์พืช ชุดชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ปุ๋ยชีวภาพแหนแดง และปุ๋ยหมักเติมอากาศ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยในตำบลปราณีต ตลอดจนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 250 ฟ่อน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 50 ชุด อาหารสัตว์ TMR จำนวน 200 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม
         จากนั้น เดินทางไปยังจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดเทพนิมิตร ต.เทพนิมิตร อ.เขาสมิง เทศบาลตำบลเขาสมิง อ.เขาสมิง และ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด เพื่อมอบถุงยังชีพ พบปะให้กำลังใจแก่เกษตรกร และประชาชน
         รมช.มนัญญา กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ มีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร และประชาชน อีกทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัด ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มความสามารถ และเร่งฟื้นฟูเยียวยาภายหลังน้ำลด พร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วน
          นอกจากนี้ จากการรับฟังรายงานพบว่าพื้นที่ จ.ตราด สามารถทำเป็นพื้นที่แก้มลิงได้ โดยขณะนี้กรมชลประทาน และจังหวัดตราดกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดลอกแก้มลิงคลองเวฬุ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ระยะที่ 1 ปริมาณพื้นที่ 900 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก 8,640,000 ล้าน ลบ. ม. ระยะที่ 2 ปริมาณพื้นที่ 1,145 ไร่ ปริมาณน้ำเก็บเก็บกัก 10,992,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค ทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
          สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตราด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 3 อำเภอ 14 ตำบล 70 หมู่บ้าน 1,283 ครัวเรือน ในส่วนของผลกระทบด้านการเกษตร ด้านพืช จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตราด อ.เขาสมิง และ อ.บ่อไร่ 15 ตำบล 57 หมู่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด 7,070 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 151,016 ไร่ ประสบภัยจำนวน 1,234 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 10,285 ไร่ และคาดว่าจะเสียหายอีกกว่า 2,000 ไร่  ดังนี้ ข้าว 310 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,756  ไร่ ด้านประมง เกษตรกร 89 ราย พื้นที่ 403 ไร่ ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 4 ราย สุกร 381 ตัว ไก่เนื้อ 6,351 ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย  อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้การดำเนินการ ระบายน้ำจากประตูระบายน้ำเขาสมิงลงแม่น้ำตราดครบทุกบาน พร้อมตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด
           ทั้งนี้ จ.ตราด มีพื้นที่ทั้งหมด 1,761,875 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 612,012 ไร่ (34.75% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ ปลูกข้าว 16,116 ไร่ พืชไร่ 18,995 ไร่ พืชสวน 572,976 ไร่ เกษตรอื่น ๆ 3,925 ไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 113,764 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 498,248 ไร่  โดยสถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 2564) อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ อ่างเก็บน้ำคลองโสน และอ่างเก็บน้ำสะพานหิน รวมความจุอ่าง 185.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำกักเก็บ 201.65 ล้าน ลบ.ม. (108.65%) ปริมาตรน้ำใช้การได้ 192.70 ล้าน ลบ.ม. (109.09%)
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง