ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 310 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.43 ล้านบาท
กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 310 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.43 ล้านบาท

remove_red_eye-

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 310 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.43 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 156 คดี ค่าปรับ 1.97 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 96 คดี ค่าปรับ 2.16 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 0.46 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.25 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.57 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,160.500 ลิตร ยาสูบ จำนวน 6,982 ซอง ไพ่ จำนวน 64 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 21,370.000 ลิตร รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน
 
สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 24,672 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 551.50 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 14,022 คดี ค่าปรับ 126.31 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,825 คดี ค่าปรับ 261.64 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 503 คดี ค่าปรับ 7.38 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,309 คดี ค่าปรับ 74.28 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 97 คดี ค่าปรับ 4.29 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,356 คดี ค่าปรับ จำนวน 34.01 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 560 คดี ค่าปรับ 43.59 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,693,297.989 ลิตร ยาสูบ จำนวน 775,323 ซอง ไพ่ จำนวน 37,959 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,137,801.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 124,423 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 2,219 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต   
โทร/โทรสาร 0 2241 4778

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง