กรมธนารักษ์จับมือกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือ ในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์จับมือกรมราชทัณฑ์ ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือ ในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ

remove_red_eye-

กรมธนารักษ์ และกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในครั้งนี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้นายวารุจ ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานในการร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ดังกล่าว โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการภารกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้องค์กร สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และสังคมโดยรวม

วันนี้ (22 กันยายน 2564) ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่และอำนาจในการปกครองดูแล และบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุนที่ดินราชพัสดุให้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและตามนโยบายรัฐบาล

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารของหน่วยงานภาครัฐประการหนึ่งก็เพื่อสร้างประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและมีพันธกิจที่มุ่งสร้างประโยชน์ในเชิงสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมราชทัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งการสนับสนุนและการประสานความร่วมมือในการขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ถูกคุมขัง อันเป็นการใช้ประโยชน์ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นกรอบแห่งความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง