รองปลัดเกษตรฯ 'ประยูร' เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองปลัดเกษตรฯ 'ประยูร' เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

remove_red_eye-
        นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) จากห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและจัดรูปที่ดิน และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
        นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นสำคัญ คือ 1) การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 จำนวน 5 ท้องที่ 2) การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และประกาศกำหนดเขตสำรวจการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 11 (1) และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 และ 3) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหาร กรอบอัตรากำลัง คำบรรยายลักษณะงาน และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง