ก.แรงงาน นำนวัตกรรม e-Testing วัดทักษะรวดเร็ว โปร่งใส แม่นยำ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน นำนวัตกรรม e-Testing วัดทักษะรวดเร็ว โปร่งใส แม่นยำ

remove_red_eye-
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชวนแรงงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยระบบ
e-Testing ประสิทธิภาพสูง โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น สนับสนุนต่อยอดค่าจ้างฝีมือแรงงาน
          นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม
ตามมาตรฐานฝีมือ พร้อมทั้ง สร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานใหม่ แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง
ผู้ว่างงาน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
          นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบภารกิจด้านต่างๆ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่มีการทดสอบภาคความรู้ และทฤษฎี ซึ่งเดิมการสอบภาคความรู้เป็นระบบเอกสารทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจ ประเมิน และอาจมีความผิดพลาดขึ้นได้
จึงมีการปรับปรุงการทดสอบฯ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank) และระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การรายงานผล การเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับ
การทดสอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมิน
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง และแม่นยำ มีหลักเกณฑ์การใช้ข้อสอบที่สามารถสุ่มเลือกซึ่งมีระบบ
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผู้ทดสอบ และผู้เข้ารับการทดสอบ
การนำระบบ e-Testing มาใช้ในกระบวนการทดสอบก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของภารกิจดังกล่าว แรงงานได้วัดทักษะฝีมือด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ นายจ้างและสถานประกอบกิจการ ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร หรือเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม แรงงานหรือนายจ้างที่สนใจเข้ารับการทดสอบ ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ซึ่งพัฒนาให้บริการด้วยระบบ e-Testing แล้วทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 02 2454837, 02 2451707 ต่อ 718 อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง