พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินหน้าต่อเนื่องติดตามดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” 
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินหน้าต่อเนื่องติดตามดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” 

remove_red_eye-
 
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินหน้าต่อเนื่องติดตามดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
เวลา 15.00 น.

          นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตลอดจนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอพรหมคีรี ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 1 แปลง และขนาด 3 ไร่ จำนวน 1 แปลง โดยมี นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง นายอำเภอพรหมคีรี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ไหมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์ พัฒนาการอำเภอพรหมคีรี ตลอดจน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี นำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครัวเรือนของนายบุญฤทธิ์ รัศมีสมศรี ตั้งอยู่ ณ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 7 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี ดำเนินการบนพื้นที่ ขนาด 1 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย รูปแบบกำหนดเองตามลักษณะภูมิสังคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ
 
 
 
 
 
 
          ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ได้ให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ประสบผลสำเร็จ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good

สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง