พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่เขตป่าสงวน อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

remove_red_eye-

        @พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่เขตป่าสงวน อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
            นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมติดตามขับเคลื่อนงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา"  กรมการพัฒนาชุมชน       โดยมีนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่มและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ให้การต้อนรับ
อำเภอแม่แจ่มได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนองนา " กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่ป่าสงวนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 539  แปลง   มีประเด็นการพูดคุยหารือดังนี้
1. ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ "โคก หนอง นา" 13 แปลง
2.ผลการดำเนินงานโคกหนองนางบฟื้นฟู HLM จำนวน 352 แปลง CLM จำนวน 7 แปลง (กิจกรรม 1,2,3,4,5,6) และวางแผนการดำเนินงานห้วงระยะเวลา
3.กิจกรรมที่ 2 จำนวนการก่อหนี้ผูกพันจำนวนที่ขูดปัญหาอุปสรรคการแก้ไข
4.กิจกรรม 3 นพต. 70 คน ความชัดเจนในภารกิจที่อำนวยการในการดำเนินการ CLM และ HLM 
และการเตรียมการ 539 แปลงที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
กลุ่มเป้าหมายร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ช่าง อบต. ทั้ง 7 ตำบล ประธานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต. ทั้ง 7 ตำบล  ผู้แทนวิทยากร (ครูพาทำ) และตัวแทนครัวเรือน (HLM) พื้นที่ป่าสงวน  ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในวันเดียวกันนั้น นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community lab Model for quality of lity : CLM) ตำบลกองแขก พร้อมพบปะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) กองแขก โดยมีนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่มและนายวิทยา เจนจิตร์สันติ ประธานศูนย์ฯ ให้ข้อมูลพร้อมพาสำรวจพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลกองแขก   
#พช.เชียงใหม่
#อำเภอแม่แจ่ม
#สพอ.แม่แจ่ม : รายงาน

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง