พช.ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

พช.ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

remove_red_eye-
 
พช.ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 3 เมษายน 2564 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อเด็กด้อยโอกาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ ในการร่วมทำกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 160 คน ณ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
 
 
 
นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์ ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มอาชีพ ในชื่อแผนปฏิบัติการ 90 วันสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในช่วงวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 (โควิด - 19) ได้มีการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หมู่บ้านให้มีความยั่งยืน และยังมีการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยให้ความสำคัญของ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หรือ อถล. ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนตามความเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และนับเป็นความโชคดีที่กรมการพัฒนาชุมชนมีพันธมิตรเครือข่ายที่ดี ที่ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ในด้านการผนึกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้มาซึ่ง ‘เมล็ดพันธุ์’ โดยภาคเอกชน สถานศึกษา รวมถึงวัดวาอารามต่างพร้อมใจกันสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศไทย อย่าง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘ศรแดง’ ซึ่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน 100,000 ซอง แก่พี่น้องประชาชน นับล้านเมล็ดพันธุ์ ผลลัพธ์แห่งการผนึกความร่วมมือ ไม่เพียงความสำเร็จในจำนวนครัวเรือนที่ร่วมกันปลูกผักสวนครัวทั่วประเทศ หากแต่ปฏิบัติการนี้ ยังสะท้อนถึงความสำเร็จการขับเคลื่อนครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริงในทุกชุมชนทั่วประเทศ ทำให้พี่น้องประชาชนมีพืชผักปลอดภัยไว้กินเองและแบ่งปัน รวมถึงขยายผลต่อยอดสร้างรายได้ และสิ่งสำคัญคือเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่สองยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในประเทศไทยของเรา

 
 
 
 

ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกมะม่วง กะท้อน ขนุน และต้นไม้ป่า เพาะเห็ด รวมถึงปลูกผักในถาดเพาะ ปลูกชะอม พริก มะเขือ เสาวรส และร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดกวาดใบไม้แห้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและนำไปทำปุ๋ย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรัก ความสามัคคี  ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความตระหนัก “สร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังสร้างชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมทั้งยังก่อให้เกิดนวัตกรรมแห่งอาหาร อาทิ เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ ตลาดนัดสีเขียว ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มีวิถีพอเพียง เกื้อกูล สามารถดูแลช่วยเหลือและแบ่งปันกัน ให้มีการปลูกผักสวนครัวทั่วประเทศ เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ผ่านการเพาะเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าสู่ผืนแผ่นดิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางออกของประเทศ ไม่เพียงจากภาวะโรคระบาด หากแต่รวมถึงวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนแต่เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งสิ้น 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง