จีนเตรียมออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าขยะมูลฝอย
กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

จีนเตรียมออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าขยะมูลฝอย

remove_red_eye-
นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จีนได้แจ้งประกาศ (Notification) ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ห้ามนำเข้าสินค้าขยะมูลฝอย (Cataloque of Solid Wastes Forbidden to Import into China by the End of 2017) 4 ประเภท คือ (1) ขยะพลาสติก (Plastics Waste from Living Sources) (2) ตะกรันวาเนเลียม (Vanadium Slag) (3) ขยะกระดาษที่ไม่จัดประเภท (Unsorted Waste Paper) และ (4) ขยะจำพวกสิ่งทอบางชนิด (Waste Textile Materials) รวม 24 รายการ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่จีนประสบปัญหาการลักลอบนำเข้าสารอันตรายที่ปะปนมากับขยะมูลฝอย (Solid Waste) ที่นำมาเป็นวัตถุดิบผลิตสิ่งของภายในประเทศซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง โดยกระทรวงคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจีน (Ministry of Environmental Protection : MEP) ได้ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะในจีน จำนวน 1,162 แห่ง พบว่า 751 บริษัท (หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของบริษัททั้งหมดที่ตรวจสอบ) มีความผิดทางการละเมิดทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีบทลงโทษปรับตั้งแต่ 50,000 หยวน แต่ไม่เกิน 500,000 หยวนแล้วก็ตาม ดังนั้นจีนจึงได้ออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าขยะมูลฝอยจากต่างประเทศเป็นการเร่งด่วนครอบคลุม 24 รายการ ดังนี้ (1) เศษของโพลิเมอร์ของเอทิลีน [H.S. Code 3915100000] (2) เศษแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต [H.S. Code 3915100000] (3) เศษของโพลิเมอร์ของสไตรีน [H.S. Code 3915200000] (4) เศษของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์ [H.S Code 3915300000] (5) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นพลาสติก [H.S. Code 3915901000] (6) เศษพลาสติกอื่นๆ [H.S. Code 3915901000] (7) เศษตัดที่เป็นพลาสติก [H.S. Code 3915909000] (8) เศษวัสดุพลาสติก [H.S. Code 3915909000] (9) ขี้แร่ ขี้ตะกอน ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า [H.S. Code 2619000021] (10) เศษสเกลลิงและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า [H.S. Code 2619000029] (11) ขี้แร่ เถ้าและกากที่มีโลหะอาร์เซนิก หรือสารประกอบของดังกล่าว [H.S. Code 2620999011] (12) ตะกรันแร่อื่นๆ [H.S. Code 2620999019] (13) กระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก [H.S. Code 4707900090] (14) เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ [H.S. Code 5103109090] (15) เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ [H.S. Code 5103209090] (16) เศษขนหยาบของสัตว์ [H.S. Code 5103300090] (17) กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ [H.S. Code 5104009090] (18) เศษด้ายและเศษเส้นด้าย [H.S. Code 5202100000] (19) กลุ่มเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย [H.S. Code 5202910000](20) เศษฝ้าย รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย [H.S. Code 5202990000] (21) เศษของเส้นใยสังเคราะห์ [H.S. Code 5505100000] (22) เศษของเส้นใยเทียม [H.S. Code 5505200000] (23) เศษผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าใหม่ [H.S. Code 6310100010] และ (24) เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรปและเคเบิ้ลที่ใช้ไม่ได้และของใช้ที่หมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว [H.S. Code 6310900010]
ทั้งนี้ หน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=CHN&num=1211&dspLang=en&basdatedeb=01/07/2017&basdatefin=21/07/2017&baspays=&basnotifnum=&basnotifnum2=&bastypepays=ANY&baskeywords= กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความเคลื่อนไหวการกำหนดมาตรฐานและการปรับแก้ไขมาตรการ / กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะประสานเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบให้ถูกต้องตรงตาม มาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนดได้อย่างทันท่วงที

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง