มติที่ประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
วุฒิสภา วุฒิสภา

มติที่ประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

remove_red_eye-
ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษา ครั้งที่ 25/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 บางส่วน (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 189 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง