มติที่ประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... )
วุฒิสภา วุฒิสภา

มติที่ประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... )

remove_red_eye-
ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติในวาระที่ 1 รับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 213 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และเห็นชอบให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา
จากนั้น ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง โดยจะจัดส่งข้อสังเกตให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง