ก.แรงงาน AHRDA ปั้นบัณฑิตใหม่เป็นแรงงานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน AHRDA ปั้นบัณฑิตใหม่เป็นแรงงานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์

remove_red_eye-
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบัน AHRDA เทรนแรงงานใหม่ หนุนอุตสาหกรรมยานยนต์
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายชาคริตย์  เดชา
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายที่ให้ความสำคัญด้านภาคอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมเพื่อให้แรงงานมีทักษะและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปรับตัวโดยเฉพาะศักยภาพแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีทักษะสูงขึ้นและหลากหลาย มีทักษะการทำงานและการแก้ไขเชิงระบบสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลิตภาพ
และคุณภาพสูงขึ้นสามารถแข่งขันได้
นายชาคริตย์  เดชา  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาทักษะแรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 หลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ได้แก่ พื้นฐานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมลำดับขั้น ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 70 คน
ที่มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างฝีมือหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม จำนวน 21 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 จำนวน 49 คน การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การวัดและประเมินผล เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วจะได้เข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 20 บริษัทด้วย อาทิ บริษัท
ชิบาตะ แมนูแฟคเจอริง จำกัด บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการพัฒนาทักษะดังกล่าว ช่วยให้แรงงานใหม่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำ
ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
ซึ่งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากหลักสูตรที่กล่าวข้างต้น AHRDA ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านยานยนต์อีกหลายหลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ AHRDA โทร. 0 2315 3789 หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ สมัครฝึกอบรม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” รองอธิบดี กพร.กล่าว

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง