สมาชิกวุฒิสภา บันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ”
วุฒิสภา วุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา บันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ”

remove_red_eye-
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องบันทึกเสียง ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภาร่วมบันทึกรายการ “เกาะติดวุฒิสภา” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ” โดยกล่าวถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล อาทิ ด้านงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 
สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา อาทิ พิจารณาแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรอิสระ ได้แก่ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง กมธ. ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การนำเงินกู้มาใช้ตรงประเด็นและเป้าหมาย ไม่มีการทุจริต ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานและโครงการ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สำหรับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการองค์กร ปัญหา อุปสรรค จากประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดวุฒิสภา ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.50 MHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ และช่องทางสื่อออนไลน์วุฒิสภา ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง