คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วุฒิสภา วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

remove_red_eye-
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาให้การต้อนรับ

ต่อมาได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเรียนการสอนที่รองรับต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของนักศึกษาต่อความสนใจในสาขาวิชา ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการกับภาคส่วนในพื้นที่ การทำวิจัยความต้องการของตลาดแรงงานในชุมชน ท้องที่ สังคม พร้อมกับรับโจทย์วิจัยจากภาคธุรกิจ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ทำให้บัณฑิตมีงานที่รองรับภายหลังจบการศึกษา

จากนั้นคณะกรรมาธิการได้ศึกษาดูงานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนมะพร้าวครบวงจรสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณท์จากพืชท้องถิ่นสู่ผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่รวบรวมมาประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง