คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศึกษาดูงานโครงการหลวงด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
วุฒิสภา วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศึกษาดูงานโครงการหลวงด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

remove_red_eye-
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ เดินทางศึกษาดูงานโครงการหลวงด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี นายวัฒน์ชิราโรจน์ จันทร์เรือน ในฐานะวิทยากร ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ ผลการดำเนินโครงการ และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบัน
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เกิดจากน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้ง พร้อมองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อราษฎรที่อยู่ห่างไกลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ โดยวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง สาธิต และวิจัย รวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง