ดร.เฉลิมชัย รัฐมนตรีเกษตร เปิดงาน World Rabies Day วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 ภายใต้ธีม “สังคมร่วมใจ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกันพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน”
กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ดร.เฉลิมชัย รัฐมนตรีเกษตร เปิดงาน World Rabies Day วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 ภายใต้ธีม “สังคมร่วมใจ ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกันพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน”

remove_red_eye-

วันจันทร์ที่ 28กันยายน 2563เวลา10.30น.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และด้วยภาคีเครือข่ายการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประกอบด้วยกรมปศุสัตว์กรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คณะแพทย ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยลัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
ด้วยพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกชาวไทยรวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุข ตราบจนทุกวันนี้ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศ ไทย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงก่อตั้งขึ้นตามพระปณิธาน โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย และหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการประชาสัม พันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในโรคพิษสุนัขบ้าการดำเนินงานทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขตามพระปณิธานพบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงาน ทั้ง 8ยุทธศาสตร์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ นั้น พบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าลดลงเป็นอย่างมาก ข้อมูลจาก Thai rabies.net ณ วันที่ 14กันยายน 2563 พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 173ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94ของตัวอย่างทั้งหมด 5,884ตัวอย่าง และข้อมูลย้อนหลัง 3ปี พบว่าการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • ปี 2561พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 1,476ตัวอย่าง จากทั้งหมด 9,643ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.31
  • ปี 2562 พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 371ตัวอย่าง จากทั้งหมด 7,016 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.29
  • ปี 2563พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์173ตัวอย่าง จากทั้งหมด 5,884ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไปให้รู้ถึงภัยอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงจากการติดโรค และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งองค์กรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (Global Alliance for Rabies Control) ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลก
ณ ห้องประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) อ่านรายละเอียด

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง