สนข. สำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สนข. สำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ

remove_red_eye-
           นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey ) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว
           นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำข้อมูลประมาณการปริมาณความต้องการการเดินทางและขนส่งของประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งที่ผ่านมา สนข. ได้มีการสำรวจฐานข้อมูลพฤติกรรมความต้องการเดินทาง และจัดทำแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร สำหรับการวางแผนและเสนอแนะนโยบายด้านการขนส่งและจราจรของประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเดินทางและการขนส่งสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับมีความต้องการข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้องแม่นยำสำหรับประกอบการตัดสินใจในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งและจราจร จึงมี   ความจำเป็นต้องศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางรวมถึงการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีฐานข้อมูลระบบขนส่ง  และจราจรที่มีคุณภาพสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แผนงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล

            นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และพฤติกรรมการเดินทาง เพื่อปรับเทียบแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้มีความแม่นยำและทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมและลักษณะการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจร (2) ศึกษาจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการเดินทางของประชากรในพื้นที่นำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อวิเคราะห์สภาพการจราจรและขนส่งในระดับเชิงกิจกรรม (Activities Based) (3) ศึกษาสำรวจ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน และ (4) จัดทำสารสนเทศเชิงบริหาร ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะการเดินทางของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของประชากรในพื้นที่นำร่องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดับเชิงกิจกรรม และข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้า เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าตามรูปแบบต่างๆ ของการขนส่ง รวมทั้งมีแบบจำลองการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) และระดับประเทศ (NAM) ที่มีความแม่นยำและทันสมัยสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศต่อไป

           นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวตอนท้ายว่า สำหรับการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา  สำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ที่ สนข. จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิดการพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา เพื่อ สนข. จะได้นำมาประยุกต์ใช้ประกอบการวิเคราะห์ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง