MEA Volunteer เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็น Ecobrick รวมพลังอาสาสร้างแนวรั้วกำแพงสำหรับทำสวน ณ Bamboo School จ.กาญจนบุรี
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

MEA Volunteer เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็น Ecobrick รวมพลังอาสาสร้างแนวรั้วกำแพงสำหรับทำสวน ณ Bamboo School จ.กาญจนบุรี

remove_red_eye-
วันนี้ (27 ตุลาคม 2562) การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จัดกิจกรรม “เปลี่ยนพลาสติกเป็นโอกาส” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ MEA Volunteer ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน MEA มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ โดยในครั้งนี้ พนักงานอาสา MEA ลงพื้นที่นำ Ecobrick ไปใช้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างแนวรั้วกำแพงสำหรับทำสวนแทนการใช้อิฐ ณ Bamboo School ชุมชนบ้องตี้ล่าง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดย Ecobrick ดังกล่าว ได้จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน MEA ที่ร่วมกันนำเศษขยะชิ้นเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม มาอัดให้แน่นในขวดพลาสติก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นสิ่งของที่ก่อให้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ MEA Volunteer มีเป้าหมายเพื่อให้พนักงานได้ทำความดี ร่วมมีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมอาสา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย MEA จะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
​​​​​​​
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง