กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย
กรมสรรพากร กรมสรรพากร

กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

remove_red_eye-

ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิในหลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในหลายท้องที่ไม่สามารถประกอบกิจการ และยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา กรมสรรพากรจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษี          หรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่จังหวัดสระแก้ว อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน เชียงใหม่ แพร่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี ระนอง โดยขยายกำหนดเวลา ดังนี้

1. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 กรณีที่จะต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีสำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ 7 กันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

2. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.94 กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายน 2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562  

3. ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.53 กรณีที่ต้องยื่นรายการและชำระภาษีตั้งแต่วันที่  29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

4. ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36 และภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภธ.40 ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม สำหรับเดือนสิงหาคม 2562 ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

5. ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามแบบ อ.ส.4 อ.ส.4ก และ อ.ส.4ข  กรณีที่ต้องเสียอากรตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562

หากมีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรฯ ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่2) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง