ที่ประชุม สนช. ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
วุฒิสภา วุฒิสภา

ที่ประชุม สนช. ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย

remove_red_eye-
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๕๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียงและเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
http://web.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft/

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง