วช. มอบรางวัลนานาชาติและนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วช. มอบรางวัลนานาชาติและนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

remove_red_eye-
          พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” และการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ในพิธีปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง Event Hall 102 – 104 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล เวลา 14.00 น.
          ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
          1) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ถ้วยเก็บน้ำผึ้งจากชันโรงแบบจำลอง” จากโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ผลงานเรื่อง “กังหันลมเทคโนโลยีไฮบริด” จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ผลงานเรื่อง “บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก” จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี และผลงานเรื่อง “เครื่องเตรียม
เส้นไหมพุ่งสำหรับทอผ้าพื้นเมือง” จากโรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 2. ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ปักดำ
ต้นกล้าพอเพียง DTEC” จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานเรื่อง “Clean Oyster : สร้างความมั่นคงให้ผู้ผลิต สร้างคุณภาพชีวิต
ให้ผู้บริโภค” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานเรื่อง “กระบองอเนกประสงค์สำหรับผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคง” จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผลงานเรื่อง “เครื่องฟอกย้อมไหม
ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ” จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2)” จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ 3. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 6  รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลงานเรื่อง “วัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันชี” จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ผลงานเรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์บีบไล่เลือดและของเสียภายหลังผ่าตัดทรวงอกแบบอัจฉริยะ” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลงานเรื่อง “หมุนฉันสิ” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานเรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลและแผ่นพลาสติกชีวภาพ จากพอลิเมอร์ชีวภาพที่สะสมในแบคทีเรียโดยใช้น้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณหมอกควัน” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
          2) การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food”
แบ่งเป็นประเภท เครื่องมือประกอบอาหาร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง
“เตาถ่านพับได้” จากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลงานเรื่อง “สรรพรถ” จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และเกียรติบัตร 2. ระดับอาชีวศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท และเกียรติบัตร และ3. ระดับอุดมศึกษา ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท และเกียรติบัตร การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovations for Street Food” จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
          นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ดังนี้
          1.หัวข้อ “ธนาคารปูม้า”...กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ระดับเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ธนาคารปูม้า” โดย นางสาวอรณิชชา สุทธิเริงชัยกุล และคณะ จากมหาวิทยาลัยสยาม ผลงานชื่อ “รู้จับ รู้รักษา พัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน” โดย นางสาวอภิชญา เจริญสุข และคณะ จากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “ธนาคารปูม้ากับการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน” โดยนางสาวธนิกานต์ กาฬกาญจน์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผลงานชื่อ “สวรรค์ของลูกปูม้าบ้านหัวเขา” โดย นายกฤษฎา ศรสำแดง และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ผลงานชื่อ “ธนาคารปูม้า: เครื่องมือสร้างความยั่งยืนในชุมชน” โดย นายเจริญ โต๊ะอิแต และคณะ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
          2.หัวข้อ “ไม่จับ/ไม่ซื้อ/ไม่กิน” ปูม้าที่มีไข่แก่นอกกระดอง – ปูม้าที่มีขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ “พิทักษ์รักษ์ปูม้าเพื่ออนาคต” โดย นายชุติพงศ์ พฤษพนม และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ “รู้กิน รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นางสาวณัฐกมล บุญรอด และคณะ จากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
  
  

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง