สหกรณ์ออมทรัพย์ สถ. จัดประชุมใหญ่ตามข้อเรียกร้องของสมาชิกผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ หวังแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สหกรณ์ออมทรัพย์ สถ. จัดประชุมใหญ่ตามข้อเรียกร้องของสมาชิกผู้ค้ำประกันผู้กู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ หวังแก้ไขปัญหาร่วมกัน

remove_red_eye-
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด (สอ.สถ.)เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อเป็นการพิจารณาประเด็นใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. พิจารณาเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เฉพาะประเด็นที่สหกรณ์ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ (ผู้กู้) 2. กรณีที่สมาชิก สอ.สถ. ยื่นหนังสือ พร้อมแนบรายชื่อสมาชิก ขอให้มีการถอดถอนกรรมการดำเนินการชุดที่ 14 ทั้งคณะ และ 3. ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ในประเด็นที่มาของคณะกรรมการดำเนินการนั้น 

ก่อนอื่นต้องขอเรียนชี้แจงว่า สอ.สถ. ได้มีหนังสือหารือแนวทางดังกล่าวต่อสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แจ้งความเห็นให้ สอ.สถ.ทราบว่า การเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญนั้น ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากข้อบังคับสหกรณ์ ไม่ได้กำหนดอำนาจที่ประชุมใหญ่ไว้ หากที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการฯ ลงมติอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ ระเบียบหรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมตินั้นได้ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ. 2542 ก็หมายความว่า การขอเพิกถอนมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยใช้มติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ตามข้อเรียกร้องนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้นั่นเอง

ส่วนประเด็นที่ขอให้มีการถอดถอนกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ทั้งคณะนั้น สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ก็ได้ให้ความเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจถอดถอนกรรมการดำเนินการตามข้อบังคับ ข้อ 71 (2) แต่ถ้าหากข้อบังคับยังไม่ได้กำหนดวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ สอ.สถ. ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ข้อแนะนำวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ได้กำหนดการถอดถอนคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมใหญ่อาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ เมื่อมีกระทำโดยทุจริตต่อหน้าที่ จงใจกระทำการใดโดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ กระทำ หรือละเว้นกระทำ โดยประมาทเลินล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง กระทำการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์ กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์หรือกิจการของสหกรณ์ ก็จะเห็นได้ว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนั้น การที่จะมีมติให้ถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการฯ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในการประชุมครั้งนี้ หรือกรณีที่คณะกรรมการฯ กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ หรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้น พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

และในประเด็นสุดท้าย ที่ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในประเด็นที่มาของคณะกรรมการดำเนินการ ก็ขอเรียนว่า ผู้ที่ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ไม่ได้จัดส่งเอกสารที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่จะขอแก้ไขข้อบังคับให้สหกรณ์ เพื่อจัดส่งให้สมาชิกได้มีโอกาสศึกษา พิจารณา ตรวจสอบ หรือเตรียมข้อซักถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ขอให้มีการแก้ไขเป็นการล่วงหน้า จึงไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 106 (1) การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่จึงอาจไม่ได้ข้อยุติในทันที 

ในขณะที่ประธานได้ดำเนินการประชุม ตามวาระที่ 1 เรื่องการให้เพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการ ปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ยกมือขออภิปราย แต่ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ดำเนินการตามวาระการประชุมไปก่อน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม จึงจะมีวาระที่จะให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะสอบถามได้พูดในโอกาสต่อไป แต่ได้มีการโห่ร้องและสมาชิกส่วนหนึ่งได้ลุกออกจากห้องประชุมไป โดยไม่รับฟังการประชุมต่อ ซึ่งที่ประชุมยังคงดำเนินต่อไป จนถึงวาระที่ 2 ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่ที่มีการนัดหมายกันมา สังเกตได้จากการสวมเสื้อสีขาวเหมือนกัน และได้ถือป้ายประท้วงก่อนเข้าห้องประชุมนั้น ได้โหฮาพร้อมทั้งตะโกนคัดค้าน ฉีกระเบียบวาระโยนทิ้งในห้องประชุมและเดินออก โดยไม่ได้รับฟังการประชุม รวมทั้งไม่ได้มีการเสนอความเห็นในช่วยเหลือผู้ค้ำประกันแต่อย่างใด แม้ประธานได้ขอร้องให้นั่งประชุมต่อก็ตาม และนำเสนอเรื่องที่ต้องการเสนอ นอกเหนือจากเหตุผลที่ขอยื่นเปิดประชุมวิสามัญในวาระอื่นๆ แต่ทางแกนนำ ก็ได้ใช้โทรโข่งเรียกคณะสมาชิกออกไปจากห้องประชุม ทำให้เหลือผู้เข้าประชุมประมาณ 150 คน เมื่อได้ดำเนินการจนครบวาระการประชุม ประธานก็ได้มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ได้ซักถามข้อสงสัย และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยทางสมาชิกได้มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 1. การเสนอให้ผู้ค้ำผ่อนชำระเพียงเงินต้นที่ตนค้ำประกัน โดยทาง สอ.สถ.ไม่คิดดอกเบี้ย 2. ให้มีการดำเนินการกับผู้กู้ที่ยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่ยอมชำระหนี้ก่อน 3.ขอให้มีการดำเนินการติดตามหนี้ของผู้กู้ไปยังองค์กรต้นสังกัดของผู้กู้ 4. คลีนิคแก้หนี้มีเพียงในส่วนกลาง และภาคกลาง แต่สมาชิกส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคอื่นๆไม่สามารถเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 5. อยากให้การโอน หนี้เมื่อได้รับชำระแล้ว ก็ถือว่าจบไม่ต้องมีการดำเนินคดี และ 6. กรณีที่ผู้กู้ยินดีที่จะจ่ายหนี้ จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เมื่อจบการรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ประธานจึงได้กล่าวปิดประชุม จากนั้น ประธานและกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงมาพบปะพูดคุยกับสมาชิกที่ยังคงอยู่ในห้องประชุม จนเป็นที่น่าพึงพอใจและคลายข้อสงสัยให้แก่สมาชิกเหล่านั้น

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเสนอของสมาชิกฯในวันนี้ ทาง สอ.สถ. จะได้นำไปพิจารณาเพื่อหาทางช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ระหว่างนี้ สมาชิก สอ.สถ. สามารถศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.dlasavingcoop.com ได้ด้วย ก็ขอให้ท่านสมาชิกที่รับภาระใช้หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน พิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ให้ละเอียด และขอให้มาเข้าสู่โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันที่ได้รับโอนหนี้จากผู้กู้ (คลินิกแก้หนี้) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ หรือประนอมหนี้ โดย สอ.สถ. จะให้คำปรึกษา แนะนำ ให้แก่ผู้ค้ำประกันให้ได้มีโอกาสปลดภาระหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินด้วย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง