พาณิชย์มอบรางวัล เพชรพาณิชย์ประจำปี 2561 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์มอบรางวัล เพชรพาณิชย์ประจำปี 2561 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

remove_red_eye-
“พาณิชย์” มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2561” ให้แก่ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ รวม 18 ราย ในฐานะที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันพาณิชย์ครบรอบปีที่ 98
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะมอบรางวัล“เพชรพาณิชย์ 2561” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ เป็นปีที่ 9 นับจากที่จัดครั้งแรกในปี 2553 โดยจะมีการมอบรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ 20 สิงหาคม ซึ่งปีนี้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ ในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 18 ราย จากภาคเอกชนและภาครัฐ แยกเป็นสาขาผู้ประกอบการ 7 ราย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย ข้าราชการ 6 ราย
สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 7 ราย ดังนี้ ด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ นายบุญมี สุระโคตร ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม นายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น ด้านนวัตกรรม ได้แก่ นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์ ไทยฟู้ดส์ จำกัด ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ นายรุจฌ์ พวงวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาวเล ซีเกรป จำกัด ด้านผู้สนับสนุนงานประชารัฐ ได้แก่ ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย และนายชวน ชูจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ราย ได้แก่ ดร.อุดม สมพร ครูศิลป์ของแผ่นดินปี 2552 นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ศักดา ศิริพันธุ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และนายสุรโชติ ตามเจริญ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559
สาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และส่วนภูมิภาค 3 ราย ได้แก่ นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และนายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา
ผู้ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์ทั้ง 18 รายจะเข้ารับมอบโล่รางวัลและเข็มกลัดเพชรพาณิชย์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ครบรอบ 98 ปี วันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งในปีนี้จะจัดงานในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง