เอทานอล (Ethanol) จากพืชสู่พลังงานสะอาดเอทานอล
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เอทานอล (Ethanol) จากพืชสู่พลังงานสะอาดเอทานอล

remove_red_eye-
เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง (เอทานอลบริสุทธิ์ร้อยละ 99.8 มีค่าออกเทนสูงถึง 113) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ใช้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ
       เอทานอล ผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี โดยมีเอทิลีนเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตโดยกระบวนการทางชีวเคมี ใช้พืชผลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเป็นวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสำปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล สาหร่าย ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มี เซลลูโลสสูง เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย หญ้า เป็นต้น
      การใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะนั้น มักใช้กระบวนการจากพืชผลทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น มันสำปะหลัง โดยนำมาบดให้ละเอียด ต้มให้สุกแล้วใช้เอนไซน์ย่อยสลายแป้งให้เป็นน้ำตาลจากนั้นไปผ่านกระบวนการหมัก โดยใช้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ แล้วนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปกลั่นที่ความดันบรรยากาศ จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 95.6 และนำไปผ่านการแยกน้ำออกอีกครั้ง จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.5 เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ การนำเอทานอลไปใช้เป็นเชื้อเพลิง มี 3 รูปแบบ คือ
1.เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่งเครื่องยนต์รวมทั้งท่อยาง พลาสติก ต้องออกแบบมาสำหรับเอทานอลที่มีความกัดกร่อนสูง
2.นำไปผสมกับน้ำมันเบนซินหรือดีเซลตามสัดส่วนต่างๆ 
3.ใช้เป็นสารเพิ่มค่าออกเทนในน้ำมันเบนซิน เนื่องจากเอทานอลมีค่าออกเทนสูง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของเอทานอลที่ผสมในน้ำมันเบนซิน
การใช้เอทานอล นอกจากจะเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะแล้ว ยังเป็นเชื้อเพลิงที่ไร้มลพิษ มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงทั่วไป 
      แต่อย่างไรก็ตาม การนำเอทานอลมาใช้นั้น จะสามารถทำได้ดีในประเทศที่มีพืชผลทางการเกษตรมากเพียงพอ เช่นประเทศบราซิลใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อย ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตจากข้าวโพด และนอกจากการใช้ในรถยนต์แล้ว ปัจจุบันยังมีการทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินอีกด้วย

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง