กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙

remove_red_eye-
กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๖ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
โดยในที่ประชุมได้รับทราบ ยอดเงินดอกเบี้ยฯ คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินดอกเบี้ยฯ และได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ค่าจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง