กมธ.สาธารณสุข ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
วุฒิสภา วุฒิสภา

กมธ.สาธารณสุข ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

remove_red_eye-
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและยั่งยืน: กรณีศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและอุปสรรคในการตอบสนองต่อโรคโควิด 19 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขฯ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมกับ PCasia ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในการจัดการด้านสาธารณสุขในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ในโอกาสนี้ นายแพทย์เจตน์ ได้ร่วมอภิปรายและนำเสนอในหัวข้อ บทบาทของรัฐสภาไทยในการส่งเสริมการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยกล่าวถึง ความสำเร็จและความท้าทายในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินการ 4 ด้านที่สำคัญได้แก่ 1) นโยบายแห่งชาติในการจัดการด้านสาธารณสุข 2)กลยุทธ์ 6C สำหรับแผนการเตรียมตัวรับมือกับโควิด 3)การรณรงค์การฉีดวัคซีน และ 4) การมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทของรัฐสภาในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 การเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่กลุ่มบุคคลในท้องถิ่น และการใช้ระบบ Thailand Digital Health Pass บนระบบหมอพร้อม ซึ่งสามารถนำไปใช้เดินทางในกลุ่มประเทศ EU และประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมระบบนี้ ทั้งนี้ หวังว่าประเทศต่างๆ ในอาเซียนจะร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ไปพร้อมกัน

 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง