กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานราชการ”
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานราชการ”

remove_red_eye-
วันนี้ (15 สิงหาคม 2565) เวลา 9.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานราชการ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสริวิไล ปุณณโอภาส หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม กลุ่มที่ 1 กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้วยการพัฒนาพนักงานราชการของกรมที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วินัย วิธีการปฏิบัติราชการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทางราชการ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 208 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง