กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ร่วมกันวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชา กัญชง  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ร่วมกันวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชา กัญชง  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

remove_red_eye-
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ร่วมกันวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชา กัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชา กัญชง ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายพรชัย ปัทมินทร กรรมการ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงให้ได้มาตรฐาน ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาพืชกัญชา กัญชง เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนิน
งานการสนับสนุนนโยบายกัญชา กัญชง โดยดำเนินงานศึกษาวิจัย จนได้นวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิชาการในเรื่องของกัญชาและกัญชงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การปลูก สกัด วิเคราะห์ วิจัย เช่น การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพันธุ์ไทย การสกัดสารมาตรฐาน THC CBD เพื่อใช้ในประเทศ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง การพัฒนาชุดตรวจกัญชา กัญชง รวมถึงการวิจัยฤทธิ์ของกัญชาในการรักษาโรค 
“ปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีให้มีความคล่องตัว สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งการร่วมมือกับบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ในครั้งนี้ จะร่วมกันวิจัยและพัฒนากรรมวิธีหรือเทคโนโลยีสำหรับการสกัดและแปรรูปพืชกัญชา กัญชง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและได้มาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว 

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง