จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา”  เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานจังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร : วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

remove_red_eye-
               นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อจะได้นำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดสกลนคร ได้นำไปเทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 และวันพระ ตลอดปี 2565 ในการนี้ นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนครนายไพฑูรย์ พรหมสอน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย
               ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครได้กำหนดจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 และวันพระ ตลอดปี 2565 โดยร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมนี้ ได้แจ้งอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอ เป็นประธาน พร้อมให้มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมบันทึกเทปเสียงการเทศน์พระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวประจำชุมชนทุกวันศุกร์ ตลอดปี 2565 ต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง