ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 พบการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท
กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2565 พบการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท

remove_red_eye-

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และ ความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2565  (ระหว่างวันที่ 14 –20 มกราคม 2565) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 708 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 12.93 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 371 คดี ค่าปรับ 4.47 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 256 คดี ค่าปรับ 5.92 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 16 คดี ค่าปรับ 0.10 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.30 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 4 คดี ค่าปรับ 0.22 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คดี ค่าปรับ 0.82 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 1.10 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,928.035 ลิตร ยาสูบ จำนวน 15,611 ซอง ไพ่ จำนวน 406 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 3,920.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 1,092 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 20 มกราคม 2565  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 8,488 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 166.95 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 4,430 คดี ค่าปรับ 39.25 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 3,070 คดี ค่าปรับ 86.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 133 คดี ค่าปรับ 1.51 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 207 คดี ค่าปรับ 15.02 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 43 คดี ค่าปรับ 1.74 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 426 คดี ค่าปรับ จำนวน 9.85 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 179 คดี ค่าปรับ 13.48 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 57,758.740 ลิตร ยาสูบ จำนวน 1,717,363 ซอง ไพ่ จำนวน 6,615 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 461,838.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 67,434 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 513 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต  
โทร/โทรสาร 0 2241 4778
 
https://webdev.excise.go.th/act2560/suppress-news/42-2565/759-2565-14-20-2565-3

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง