ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ 'นราพัฒน์' ดึงภาคเอกชนร่วมส่งเสริมการค้าเกษตรไทย-จีน “ไตรภาคี” พร้อมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯ 'นราพัฒน์' ดึงภาคเอกชนร่วมส่งเสริมการค้าเกษตรไทย-จีน “ไตรภาคี” พร้อมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

remove_red_eye-
        (เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65) นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมส่งเสริมการค้าเกษตรไทย-จีน “ไตรภาคี” ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน และบริษัทซี.ซี.ไอ.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายชุน ไพลินดีเลิศ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน นายหลิว หัวลวี่ กรรมการ บริษัทซี.ซี.ไอ.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ดร.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และ น.ส.นวลละออง ศรีชุมพล นายกสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย เข้าร่วม ณ สำนักงานสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน
        สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการหาแนวทางส่งเสริมผลักดันการค้าร่วมกันและแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การวางแผนความร่วมมือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยมีภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคลื่อน การเสนอเรื่องการทำ sandbox ปศุสัตว์ที่มีระบบ traceability โดยทำ trial-project ร่วมกับประเทศจีนเพื่อสร้างระบบการค้าและพัฒนาแนวทางการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน การเร่งแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบและออกใบอนุญาตส่งออกรังนกให้กับผู้ประกอบการไทย การแก้ไขปัญหาการส่งออกไก่เนื้อและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ตลอดจนการวางมาตรการที่ชัดเจนในสินค้าเกษตรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งในที่ประชุมได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีการขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือผลักดันให้การพัฒนาและแก้ปัญหาสำเร็จได้จริงต่อไป

เลือกแอปพลิเคชันที่จะแชร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

เล่นไฟล์เสียง